در مقیاس زمانی هفتگی ، نمودار تعدیل سهام شرکت بانک پارسیان شاهد شکل گیری الگوی هارمونیک AB=CD بودیم. قیمت پس از برخورد به سقف کانال مفروض و ناحیه...