در سبد هفته گذشته سرمایه گذاری توسعه ملی ١٩٠ تومانی به عنوان سهم کم ریسک معرفی شد که به هدف اول قیمتی خود یعنی آستانه ٢٢٠ تومان رسید...