در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه ، از اواسط مرداد ماه سال گذشته تا اوایل مهر ماه ، شاهد رشد پرشتاب قیمت از حوالی ٢٢۵ تومان تا محدوده ۵۴٠ تومان بودیم. پس از آن در یک بازه زمانی ۵ ماه قیمت وارد سیکل اصلاحی شده و...