همچنان شاهد کاهش قیمت برخی مواد خام و نیز افت شاخص های مالی در بورس های بزرگ هستیم. این می تواند شروع یک روند یا یک واکنش کوتاه مدت به رویدادهای اخیر ..