سفته بازان در بازار مسکن همیشه به صورت تک بعدی به این بازار و سود نهفته در آن نگاه می کنند و این بار هم با همان نگاه سنتی همچنان در حال نوسان گیری و موج سواری روی قیمت های ملک در تهران هستند. اما این دوره از بازار مسکن کاملاً با دوره های قبلی متفاوت است و حیات خلوت بازار خرید و فروش آپارتمان برای سفته بازها از یک محل با تهدید بزرگ مواجه است...