ارزش شرکت بدون بدهی در حدود ١٧٠٧۶٩٠ میلیون ریال خواهد بود که با اضافه نمودن ارزش ایجاد شده از محل بدهی برای شرکت به میزان ٧٣۵۴۶۶میلیون ریال ارزش کل شرکت در حدود .....