باید در نظر داشت که انتظار میرود اصلاح زمانی و قیمتی کوتاه مدتی در محدوده زیر۴٠ تومان حادث شود و روند میان مدتی همچنان صعودی ست...