طی گزارش‌های ماهانه مربوط به فروردین‌ماه شرکت میزان سرمایه‌گذاری‌های خود را به میزان ٢٨١٠٩ میلیون ریال افزایش داده است. طی این ماه شرکت ٩٨٣٣٩ میلیون ریال از سهام خود را واگذار کرده که ....