درنهایت با در نظر گرفتن ۶٠٠میلیون ریال سود سهام نقدی دریافتنی طی دوره برای شرکت، NAV برای هر سهم به میزان ....