به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم برای خرید با دید کوتاه مدت و بهره مندی از یک نوسان جذاب وارد موقعیت خرید شد