اکثر قریب به اتفاق صندوق های سرمایه گذاری با توجه به رشد دسته جمعی قیمت های سهام طی یک هفته گذشته، توانستند عملکرد خوبی به ثبت رسانند که در این میان صندوق های کاریزما و سپهر کاریزما ...