در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم هفتگی ، نوسانات قیمتی سهم را می توان در قالب یک الگویی اصلاحی مشابه Flat شمارش کرد...