نوسانات قیمتی سهام شرکت سامان کیش را از بدو عرضه تاکنون داخل یک کانال محصور کردیم. هر چند هنوز تعداد برخوردهای قیمت با خطوط کانال به حدی نیست که...