در سبد هفته گذشته کشتیرانی ۴۶٠ تومانی معرفی شد که تاکنون شاهد بازدهی ٢٠ درصدی در این سهم بودیم. همچنین «شرنگی» ١٢٠٠ تومانی به عنوان سهم پرریسک معرفی شد که با بازدهی سنگین بیش از ۴٠ درصدی در سطوح بالای ١٧٠٠ تومان ، صف خرید دارد...