در سال گذشته در اکثر شاخص ها عملکرد مثبتی را به ثبت رساند و توانست که سود پیش بینی شده هر سهم را بدون درنظرگرفتن سود حاصل از تسعیر نرخ ارز، محقق کند....