به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، ارزش بازار پایین و افزایش نرخ اخیر در محصولات شوکو پارس سبب شده تا سهم از سطوح ارزش ذاتی خود فاصله و وارد فاز صعودی شود