به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، مفاخر به دلیل قرار گیری در آستانه موج صعودی قوی سیگنال خرید جذابی با اهداف صعودی بالا صادر کرد.