به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، آپ با ورود به موج صعودی قوی تکنیکالی با اهداف صعودی بالایی سیگنال خرید صادر کرد