طی سال مالی گذشته به دلیل زیان‌های انباشته در این بانک و شمولیت آن به ماده ١۴١ مبنی بر از دست دادن بیش از نیمی از سرمایه و انباشت زیان‌های انباشته، بانک مجبور به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هایی شامل زمین، ساختمان،سرقفلی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اموال غیرمنقول خارج از کشور گردید...