به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،کفرآور زمینی را به ارزش ١٨.۵ میلیارد تومان برای فروش آگهی کرده که در صورت فروش موفق به شناسایی سود غیر عملیاتی بالایی می شود این پتانسیل در کنار وضعیت تکنیکالی صعودی سهم را در موقعیت خرید قرار داده است