شرکت سرمایه گذاری صدر تامیندر شرایطی در محدوده ٢٢٠٠ ریال عرضه خواهد شد که مطابق خالص ارزش دارایی ها با لحاظ شرایط روز و همچنان بروزرسانی دارایی های غیر بورسی می توان ارزش شرکت را حداکثر تا سطح ...