برای فعالان بازارهای مالی و مواد خام روزهای آینده روزهای بسیار مهم هستند زیرا از یک سو گزارش های بسیار مهم از اقتصادهای بزرگ منتشر می شود و از سوی دیگر انتظار می رود برخی ابهام ها در باره ..