در سبد پیشنهادی این هفته یک سهم کم ریسک ، یک سهم پرریسک و یک ابزارمالی نسبتا جذاب معرفی شده است. دو سهم هم به عنوان تلنگر در معرض بررسی بیشتر کاربران قرار گرفته است... در سهام سبد کم ریسک هفته گذشته سرمایه گذاری خوارزمی ١١٠ تومانی معرفی شد که هم اکنون حدود ۵ درصد بازدهی داشته و توصیه به نگهداری سهم می شود.مپنا ۴٩٠ تومانی نیز پیشنهاد به خرید شده بود که در قیمت های ۵٣٠ تومان ، روندی مثبت داشته و توصیه به نگه داری تا هدف عنوان شده می شود. در نهایت پتروشیمی پردیس ١۴٠٠ تومانی نیز به قیمت های بالای ١۶٠٠ تومان رسیده است ، سهم توانایی رسیدن به تارگت ١٨٠٠ تومانی را داشته و با رسیدن به تارگت مورد نظر «سیو» سود مناسب است...