رشد قیمتی این سهم تا ٢٢٣ تومان و بازدهی حدود ۴٠ درصدی از زمان معرفی ما را بر آن داشت که نمودار قبلی را بروزرسانی کنیم. همانگونه که مشاهده می شود نخستین هدف یعنی ...