بورس ٢۴ : بازار مسکن هم در بخش معاملات فروش و هم در بخش ساخت و ساز به یک بازار دو سر باخت برای بساز و بفروش ها تبدیل شده است. در بازار مسکن امکان فروش واحد مسکونی نوساز برای بساز و بفروش ها از بین رفته است. علت این موضوع دو فاکتور مهم است..