به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، ریشمک به دلیل گزارش عالی ٣ ماهه و توان سود سازی بالا ارزش ذاتی ١۵٠٠ تا ١٨٠٠ تومانی داشته و به دلیل همین ارزش ذاتی بالا سیگنال خوبی صادر کرد