به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، ولغدر به دلیل انتشار صورت های مالی ٣ ماهه و دست یابی به سود مناسب و پتانسیل دست یابی به سود ٣٠ تا ٣۵ تومانی ارزش ذاتی ١٨٠ تومان به بالا داشته و از قیمت های فعلی پتانسیل بازدهی خوبی داشته و سیگنال خرید کم ریسکی صادر کرد.