در یک ماهه ابتدایی سال جاری نیز ٩ صندوق موفق به کسب سود بیش از بازده بازار بودند که در صدر آنها می توان به گنجینه رفاه با بازده بیش از ١٨ درصدی و بانک توسعه تعاون با سود....