اولین عرضه اولیه این سال با هلدینگ بزرگ صدر تامین و از زیرمجموعه های شستا خواهد بود. بر این اساس مقرر شده است ١٠ درصد از سهام این شرکت در روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت در بازار دوم بورس عرضه عمومی گردد. به همین منظور به بررسی وضعیت مالی و عملیاتی این هلدینگ سرمایه گذاری می پردازیم...