به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، بمیلا به دلیل افتتاح طرح تولید روانکار در شرکت زیر مجموعه از یک سو و روند رو به رشد سود شرکت اصلی و پتانسیل جهش سود سازی که در عملکرد ١٢ ماهه روی داده سیگنال خوبی با پتانسیل بازدهی بالا صادر کرده است.

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

بمیلا

390

500

600

380

340

ریسک متوسط

میان مدت

افتتاح طرح تولید روانکار در شرکت زیر مجموعه و تحول در سود سازی