به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،ااین سهم بیمه ای به دلیل عدم رشد قیمتی و قرار داشتن در کف قیمتی از یک سو و پتانسیل سود سازی بالا و ریسک کم از دید بنیادی سیگنال خرید خوبی با دو هدف قیمتی جذاب را صادر کرد