حدود کمتر از ۵ ماه پیش این سهم در محدوده ١۵٠ تومان جهت بررسی خرید پیشنهاد گردید و اکنون پس از بازدهی ٩٣ درصدی نگاهی به شرایط جدیدش خواهیم داشت...