همانطور که گفتیم در چهارشنبه ای که گذشت، هرچند که شاخص های مطرح بازار سرمایه منفی شدند اما در نیمه دوم بازار توانست مقداری از گام های به عقب رفته را جبران کند. شاهد رشد تقاضا در گروه های مختلف بازار بودیم. نکته مثبت بازار چهارشنبه عدم شکل گیری صف های فروش سنگین حتی در اوج شدت عرضه ها در میانه بازار بود (به استثنای وتجارت). علاوه بر این رشد تقاضا، در تعطیلی آخر هفته تعدادی از شرکت ها اقدام به انتشار صورت های ١٢ ماهه خود کردند. فردا نیز کدال ترافیک خواهد داشت. (آخرین روز مهلت قانونی ارائه صورت های مالی فرداست) گزارش هایی که طبق انتظار ها مثبت بوده و احتمالا خواهند بود. با این اوصاف به نظر میرسد بازار بورس هفته ی مثبتی داشته باشد و به فراخور صورت های مالی در گروه های مختلف عکس العمل مناسبی نشان دهد.