پس از ثبت قله ١٩٧۵٠٠ واحدی در اوایل مهر ماه سال گذشته ، شاخص کل روند اصلاحی به خود گرفت و طی ۵ ماه نوسانات رو به پایین را در بازار شاهد بودیم. به گونه ای که نماگر بازار تا محدوده ١۵۵ هزار واحد نیز عقب نشینی داشت. از دیدگاه تئوری امواج الیوت ساختار این اصلاح مرکب...