بازار امروز به شدت هیجانی رفتار کرد. خریداران هرچه دستشان رسید خریدند. البته در میانه بازار از هیجان ها کمی کاسته شد و به تبع آن قیمت ها در تابلو معاملاتی کاهش اندکی یافتند اما قیمت های پایانی همچنان سبز خوش رنگ ماندند.. با این وجود منطقی است که بازار فردا را حداقل در نیمه اول پر عرضه ببینیم. البته نقدینگی جدید به نظر میرسد کاری به روند ها و الگوها و پیش بینی ها ندارد. منطقا بازار فردا باید پر عرضه تر باشد اما تجربه یکی دو ماه گذشته میگوید که فردا نیز این سرمایه ی احتمالا جذب شده از سایر بازارها، از ترس جاماندن از رشد قیمت نمادها، باز هم مهلت استراحت به بازار را نمیدهد. ببینیم فردا منطق بر بازار حکم فرماست یا هیجان !!!!