پس از عرضه اولیه شرکت در آخرین روزهای شهریور ماه ، در بازه زمانی یکماه شاهد رشد ارزش سهم از محدوده ١٧٠ الی ۵٨٠ تومان بودیم. سپس در یک بازه زمانی ۵ ماهه شاهد نوسان ارزش سهم داخل یک محدوده تراکمی (مثلث همگرا) بودیم. بازگشایی اخیر سهم ...