به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، وکار به دلیل قرار گیری در کف قیمتی و پتانسیل برگشت روند و خبرهای مثبت سیگنال خرید صادر کرد