در چارچوب زمانی هفتگی نوسانات قیمتی شاخص سیمان را کانالیزه کردیم. طی این مدت قیمت بصورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. اواخر سال ٩٢ شاخص این گروه پس از برخورد به محدوده سقف کانال با افزایش عرضه ها مواجه شد و شاهد اصلاح بلند مدت نمادهای این گروه بودیم. این اصلاح چیزی...