بازار همچنان با خط مستقیم به رشد خود ادامه میدهد. خبری از استراحت و اصلاح و کف سازی قیمتی نیست. هرچند که حجم بالای معاملات خرد نشان دهنده دست به دست شدن سهم ها و شناسایی سود است، که البته از این ناحیه فشار فروشی بر بازار تحمیل نمیشود و نقدینگی پر قدرتی که در بازار جریان دارد همه عرضه ها را میبلعد. این رشدهای متداوم انگیزه ورود به بازار بورس را تقویت کرده و حجم نقدینگی بازار را بیشتر از پیش میکند. همانطور که روز گذشته نیز گفتیم موضوع حباب قیمتی و افزایش قیمت های نامتناسب با سود سازی شرکت ها مطرح نیست؛ مخصوصا در گروه های کامودیتی و دلاری. موضوع، رشد بی وقفه بازار است و نگرانی از تکرار سناریو مهر ٩٧ و ریزش بی وقفه که تر و خشک را با هم سوزاند...