در هفته گذشته دو سهم به کاربران ویژه در سبد سهام هفتگی پیشنهاد شد ؛ شامل شیشه همدان ٣٨۵ تومانی که هم اکنون در سطوح ۴١۵ تومان قرار دارد و دیگری سایپا شیشه ٢۶٠ تومانی که اکنون در قیمت های ٢٩۴ تومان مهمان صف خرید سنگینی است...