بازار نفت در دو هفته اخیر مورد توجه تمامی فعالان بازار قرار گرفته زیرا قیمت ها افزایش یافته و این افزایش بر بازارهای گوناگون اثر می گذارد. اما درباره افق قیمت ها و معافیت خریداران نفت ایران از تحریم های آمریکا پرسش هایی ..