در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم هفتگی روند قیمتی سهم را از سال ٩٣ تا کنون از دیدگاه تئوری امواج الیوت بررسی داشتیم. طی این مدت به نظر می رسد قیمت در حال تکمیل یک اصلاح دوگانه با ساختار...