امروز بازار دقیقا مطابق انتظار حرکت کرد: نیمه اول پر عرضه و نیمه دوم پر تقاضا. با این حال خریدهای نیمه دوم آنچنان هیجانی بود که فرصت استراحت و نفس تازه کردن به شاخص نداد. جهت کلی حرکت شاخص مثبت است اما شاید بهتر بود تا زمان رسیدن صورت های مالی ١٢ ماهه بازار استراحتی کرده و تجدید قوا میکرد و برای گذر از سقف های قیمتی مهر ماه با موتور محرک این صورت ها خود را آماده میکرد. گفتیم که پس از رشد های متناوب استراحت بین راه امکان تداوم روند را تقویت میکند. برای فردا با توجه به ...