در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، طی سه سال اخیر روند قیمتی سهم تحت تاثیر یک ترند نزولی قرار داشته است. طی این مدت قیمت هر بار با رسیدن قیمت نزدیکی خط روند نزولی خود ، شاهد افزایش عرضه ها و رالی جدید نزولی در قیمت سهم بودیم...