شاخص کل هم وزن بار دیگر به مدد رشد قیمت بیشتر در سهم های کوچکتر، درصد افزایش بیشتری را تجربه کرد... با عرضه صف های خرید و همینطور افزایش عرضه و کاهش نرخ در بسیاری از شرکت های بزرگ ارتفاع شاخص ها اندکی کاسته شد... با این وجود حداقل نیمه اول بازار فردا باید پر عرضه تر از امروز باشد... گفته بودیم که این نقدینگی پیش بینی ها را به هم میزند. همانطور که برخلاف تصور عموم فعالان بازار سرمایه روزهای آخر اسفند و بین تعطیلی نوروز، نه تنها کم حجم و بی رمق نبود، که پر حجم و صعودی طی شد؛ فردا نیز تزریق نقدینگی میتواند برخلاف روندهای معمول بازار، عرضه ها را جذب کرده و مانع کاهش قیمت های جدی و تشکیل صف فروش شود. هرچند که پس از رشد های متناوب استراحت بین راه امکان تداوم روند را تقویت میکند...