امروز در سهم های بزرگ کمتر شاهد رشد قیمت های شارپ و نوسان قیمت های سریع بودیم. بازار آرام آرام و به دور از هیجان کار خود را کرد. به نظر میرسد تا رسیدن صورت های مالی ١٢ ماهه همچنان بازار در سهم های بزرگ کند حرکت کند. حرکتی که با وجود گزارش های اسفند خوب و انتظارات بازار از رشد در سودهای ١٢ ماهه همچنان درحالت کلی مثبت و روبه بالا باشد. گفتیم که رشد شاخص هم وزن حدود ١.٢ درصد بیشتر از شاخص کل بود که نشان دهنده رشد قیمت بیشتر در کوچکترهای بازار است....