در آخرین سبد بنیادی دو سهم به کاربران معرفی شد ؛ شامل مسکن الوند ١٨٣ تومانی که با بازدهی ١٠ درصدی سهم به قیمت های بالای ٢٠٠ تومان رسید و لیزینگ ایرانیان ١۴٠ تومانی که در سطوح قیمتی معرفی شده قرار دارد...