در روزهای اخیر قیمت سنگ آهن با عیارهای مختلف پیوسته افزایش یافته و طبیعی است که این روند رشد سبب مطرح شدن پرسش هایی درباره علل واقعی رونق بازار و آینده شود. تحلیلگران دو نهاد معتقدند ..