از مهمترین اخبار تاثیر گذار در سال ٩٨ در این گروه تجمیع پتروشیمی های کشور و تشکیل یک هلدینگ قدرتمند است. که این امر از رقابت شرکتهای داخلی در عرضه صادرات و ارزان فروشی آنها جلوگیری می کند و این موضوع تاثیر زیادی در قدرت چانه زنی می شود. همچنین در سال آینده شاهد واگذاری سه پتروشیمی بندر امام، بوعلی و نوری خواهیم بود...