آخرین سهم در سبد هفتگی پیشنهادی «شلعاب» ٣٠۵ تومانی بود که تاکنون ١٠ درصد بازدهی به ثبت رسانده است...